Våra kurser
Våra seminarier
Young businesswoman drawing a diagram isolated on white background

Innehållsdeklaration företagsledarutbildning

Utbildningen ger dig som företagsledare eller blivande företagsledare rätt kompetensutveckling och verktyg för att utveckla ditt företag, skapa tillväxt eller uppnå uppsatta mål för din verksamhet. Utbildningen vänder sig exklusivt till dig i Små och Medelstora Entreprenörsföretag (SME) inom bygg- och anläggningsbranschen.

Innehållsdeklaration

SME-Akademin har valt ut 12 teman som utvecklar dig i rollen som företagsledare och ger dig verktyg, insikter och färdigheter att utveckla ditt företag. Utbildningstillfällen kan delas in i tre kategorier: Inledning, Strategi och management och Förändring och ledarskap. 

Ledarskap och målstyrning

Under det här tillfället diskuteras ledarskap och målens motiverande verkan för att du och gruppen ska ha en samlad bild av vad ledarskap i praktiken är för en VD/företagsledare i ett mindre till medelstort byggföretag.

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har fått insikter om hur en grupp kan utvecklas och kan påbörja en grupputvecklings-process i det egna företaget. Du har fått kunskaper om processen för hur man skapar fungerande rollbeskrivningar med hjälp av mallar och verktyg. Du har också fått en första introduktion i varför det är viktigt att ha en affärsplan och hur du kan börja skapa en sådan eller förädla en befintlig.

Bolagsstyrning, styrelseutveckling, styrelseutvärdering

Aktiebolagslagen är ett bländverk av ordning och reda. Bakom den knastertorra juridiska texten döljer sig en praktisk handbok för hur ett företag styrs mot framgång. Vi skärskådar betydelsen av att ha en kraftfull styrelse med externa ledamöter. Här finns bl.a. starka kopplingar till de senare tillfällena som handlar om omvärldsbevakning och ekonomistyrning.

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har troligen fått en ny syn på hur du kan utveckla ditt bolag med ett proaktivt styrelsearbete. Du har påbörjat ett ägardirektiv som beskriver vad du och övriga ägare vill med företaget på kort och lång sikt. Du är inte längre rädd att förlora kontrollen över ditt företag, tvärtom ser du möjligheter till utveckling av din roll att arbeta på en mer strategisk nivå i framtiden.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Du kommer i den här delen få kunskaper och färdigheter inom ekonomi, vekrsamhetsstyrning och verksamhetsutveckling som direkt kan tillämpas i den egna verksamheten. Vi utgår ifrån praktikfallet Byggbolaget No.1 vilket gör att vi får en verklighetsbaserad träning i Ekonomistyrning. Du får en enhetlig och verklig överblick så du kan hitta de viktiga styrmedel du behöver för att ta kontroll över ditt företags utveckling med utgångspunkt från en genomtänkt och faktabaserad strategi. 

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har gått igenom ett företag hämtat direkt ur byggbranschen och nu har du fått insikter om hur du kan göra en analys av nuläget i ditt eget företag utifrån ett antal nyckeltal. Du har också resonerat kring hur du kan göra aktiva val och styra ditt företag i den riktning du önskar.

Affärsplanen, syfte, förankring, uppbyggnad

Affärsplanen är det viktigaste dokumentet, inte bara för styrelsen, VD och ledningsgrupp, utan för hela personalstyrkan. Vi fortsätter med praktikfallet Byggbolaget No.1 och bygger vidare på det. Du får hjälp att välja en mall och rätt metodik för att skapa och förankra en fungerande affärsplan för ditt företag.

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har tidigare fått insikter om betydelsen av att skapa egna aktiva val för ditt företag i form av en tydligt utformad strategi. Du har fått modeller och verktyg för att följa upp och styra verksamheten. Nu har du dessutom skapat en affärsplan för att förverkliga din strategi och hur du kan gå tillväga för att förankra affärsplanen och få den att bli ett levande dokument.

Omvärldsbevakning

Vi lever i en ytterst komplex, komplicerad och snabbföränderlig värld. Syftet med omvärldsbevakning är att förändra din syn på konkurrentbevakning och dessutom ge konkreta verktyg för hur du kan bygga upp en omvärldsbevakning som kan vara avgörande för långsiktig framgång.

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har insett riskerna med att inte vara uppdaterad kring vad som händer i omvärlden. Även om du känner att du inte kan prioritera detta ämne just nu är du fast besluten om att på något sätt förbättra din omvärldsbevakning.

Digital marknadsföring

Digital marknadsföring är möjligheternas verktyg, ingen undgår digital marknadsföring. Temat visar att det går utmärkt att marknadsföra även byggtjänster digitalt. Här får du tillfälle att utveckla dig själv och ditt företag till att bli bättre kravställare för att förbättra din digitala kommunikation via ex. hemsidan.

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har fått insikter om hur du kan bygga ditt varumärke och sälja byggtjänster via nätet och skapar resultat genom detta och hur du ska kunna använda dem som en del i din affärsplan. Du vet att detta ytterst är en styrelsefråga och du har också fått vissa praktiska tips om hur man hanterar ett visst program för ett visst ändamål.

Ledarskap och Personlig utveckling - DISC (personanalys)

Du gör en personanalys som bildar en grund för en målstyrd personlig utvecklingsplan. Under temat undersöker vi vilka styrkor som gör den enskilde personen framgångsrik och vilka styrkor som kanske överanvänds.

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har ökat din självinsikt och fått verktyg hur du som ledare kan utveckla dina medarbetare individuellt och i grupp. Du vet hur du med olika medel kan utvecklas som ledare och få dina medarbetare att gå i den riktning du vill, och prata med varandra på vägen.

Arbetsrättslig Nystart

Arbetsrätten är en av grundpelarna i ledarskapet. Många har fått någon orientering om grundläggande arbetsrätt men denna utbildningsdag ger dig insikter om hur du kan stärka moralen i din organisation, lösa upp gamla prejudikat och skapa en helt ny och förankrad personalhandbok.

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har fått insikt och kunskap om hur du på enklast möjliga sätt kan uppdatera din personalhandbok, tvätta bort gamla prejudikat och stärka moralen i din organisation. Du får en ny styrka i ditt ledarskap som vilar på rättslig grund och där alla känner trygghet i att veta vad som gäller och vad konsekvenserna av att inte följa reglerna innebär. Tufft men utvecklande!

Krishantering

Oavsett storlek skall alla arbetsplatser ha beredskap och rutiner för krisstöd. Det kan mildra effekterna av en eventuell kris för enskilda anställda, och minska skadeverkningarna för företaget.

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har insett vikten av att ha en tydlig och förankrad plan för hur ni hanterar eventuella kriser i ditt företag. Du har fått verktyg och insikter att skapa en plan för en beredskapsgrupp och hur du som företagsledare kan stödja dina anställda vid en krissituation. Du har också fått en uppdatering kring vilka lagar som gäller och ditt ansvar som VD/ägare.

Medieträning

I första hand är detta en praktisk medieträning där du får korta teoretiska genomgångar på vad man skall tänka på. Sedan får du genomföra fingerade intervjuer framför kamera.

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har insett vikten av att ha en aktiv strategi för hur du hanterar media och kan nu börja arbetet med att skapa en sådan på hemmaplan.

Presentationsteknik

Som chef ställs du dagligen i situationer då du skall presentera dig själv, ditt företag eller ditt erbjudande inför någon eller några eller ibland större grupper. Det kan gälla byggmöten eller situationer då du skall instruera medarbetare i någon uppgift på byggarbetsplatsen. Idag är otåligheten stor och tiden knapp, det gäller att snabbt fånga lyssnarnas intresse och behålla det. Att tala inför andra kan skapa nervositet, vi går därför igenom några typiska situationer och tränar praktiskt på det så kallade retorik-schemat. 

Detta har du påbörjat och kan fortsätta med i det egna företaget:
Du har tränat praktiskt, fått massor av feedback och har nu verktyg för att utveckla dig själv vidare som talare, instruktör och chef. 

Förändringsarbete i ditt företag

Under utbildningens gång kommer du som deltagare uppmanas att reflektera över hur du skall tillämpa det du lär för att utveckla dig själv och ditt bolag. Det är ju själva poängen med utbildningen. Du får vid avslutningen tillfälle att visa hur du kommer omvandla det du lärt i form av en enkel affärsplan för ditt företag. Vi sammanfattar och reflekterar tillsammans för att skapa goda förutsättningar för dig att fortsätta utveckla ditt företag.

 

Frågor, funderingar, förslag eller bara vill veta mer? Kontakta oss!
/Peter Andersson, 031-708 41 21 , peter.andersson@sverigesbyggindustrier.se

Till Anmälningssidan

Nu är vi Byggbranschens Utbildningscenter

BUCStand_Tag_loggo_color.png

Den 1 maj 2019 gick Entreprenörsskolan och Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet samman. Byggbranschens Utbildningscenter är en ny aktör inom utbildning och vidareutveckling i branschen.

www.buc.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst Väst Syd